Dokumenty

Statut stowarzyszenia

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu Południowej Wielkopolski, upowszechnianie wiedzy o jej przeszłości oraz wspieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Południowej Wielkopolski,
 4. doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie archiwum, zawierającego źródła i materiały do dziejów Południowej Wielkopolski,
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 7. promocję spuścizny historycznej Ostrowa Wielkopolskiego i regionu Południowej Wielkopolski,
 8. inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych celów.

§ 7

Celem realizacji swych statutowych zadań Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 

§ 8

Stowarzyszenie może posługiwać się własnym znakiem graficznym, którego formę określi uchwała Zarządu.

Rozdział  II
Członkowie  Stowarzyszenia

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej który:

 1. chce realizować cele Stowarzyszenia,
 2. oraz złoży deklarację członkowską opatrzoną rekomendacją trzech członków Stowarzyszenia.

§ 10

Deklarację, o której mowa w § 9 pkt. 2, kandydat na członka zwyczajnego składa wraz z deklaracją członkowską na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nabywa się za szczególne zasługi w realizowaniu jego celów, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa składa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
 5. regularnie opłacać składki. 

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, 
 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.                 
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 2 pkt. b–f.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  3. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. śmierć członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział  III
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w trakcie swojej kadencji lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. Na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może obradować tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszeniaora z, z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian Statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  11. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych, jeśli przepisy szczególne niniejszego Statutu nie przewidują inaczej.
 7. Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

 1. Zarząd składa się z I Prezesa, II Prezesa i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. ustalenie znaku graficznego symbolizującego Stowarzyszenie.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawdzenie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 23

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia przez członków Stowarzyszenia ich obowiązków określonych w § 13 ust. 1 Statutu. Pisemny i umotywowany wniosek o skierowanie sprawy pod obrady Sądu Koleżeńskiego może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna i grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 4. Orzekając winę naruszenia obowiązków określonych w § 13 ust. 1 Statutu, Sąd Koleżeński może udzielić członkowi upomnienia. W ważnych sprawach może wnioskować do Zarządu o skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt. 2-4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział  IV
Majątek Stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje za składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, jak i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym I Prezesa lub II Prezesa działających łącznie ze Skarbnikiem.

§ 26

Wysokość składek i częstotliwość ich uiszczania określa Zarząd w drodze uchwały, biorąc pod uwagę realizację celów Stowarzyszenia jak i możliwości jego członków.

Rozdział  V
Likwidacja Stowarzyszenia

§ 27

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Rozdział  VI
Przepisy końcowe

§ 28

 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu grupa licząca co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia składa Zarządowi, który na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia poddaje go pod głosowanie.  

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem moją zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.