admin

Trwa przeniesienie strony www Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” na nową platformę. W związku z pracami mogą pojawić się problemy z dostępnością do części informacji. Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Ostrowski Dzień Kolekcjonera

W poniedziałek, 27 lutego 2023 roku na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” zwołane w związku z końcem kadencji władz stowarzyszenia.

Na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury spotkali się członkowie stowarzyszenia, by ocenić dotychczasową pracę zarządu oraz wybrać władze na kolejną kadencję. Walne po udzieleniu absolutorium odchodzącemu zarządowi dokonali wyboru zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego trzeciej kadencji.

Zarząd pracować będzie w składzie: Krzysztof Maciejewski – I Prezes, Maciej Ziąbka – II Prezes oraz Anna Kłopocka – skarbnik. W skład komisji rewizyjnej powołano: Romualda Rzekieckiego, który wybrany został przewodniczącym komisji, oraz Jarosława Cyferta oraz Łukasza Datę. Pracami sądu koleżeńskiego, podobnie w poprzedniej kadencji, pokieruje Maciej Maciejewski. Wraz z nim sąd stanowią Paulina Data i Bogdan Maciejewski.

Rozdział  I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu Południowej Wielkopolski, upowszechnianie wiedzy o jej przeszłości oraz wspieranie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Ostrów Wielkopolski.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną,
 2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Południowej Wielkopolski,
 4. doradztwo i pomoc oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie archiwum, zawierającego źródła i materiały do dziejów Południowej Wielkopolski,
 6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 7. promocję spuścizny historycznej Ostrowa Wielkopolskiego i regionu Południowej Wielkopolski,
 8. inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych celów.

§ 7

Celem realizacji swych statutowych zadań Stowarzyszenie może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 

§ 8

Stowarzyszenie może posługiwać się własnym znakiem graficznym, którego formę określi uchwała Zarządu.

Rozdział  II
Członkowie  Stowarzyszenia

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej który:

 1. chce realizować cele Stowarzyszenia,
 2. oraz złoży deklarację członkowską opatrzoną rekomendacją trzech członków Stowarzyszenia.

§ 10

Deklarację, o której mowa w § 9 pkt. 2, kandydat na członka zwyczajnego składa wraz z deklaracją członkowską na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nabywa się za szczególne zasługi w realizowaniu jego celów, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. Wniosek o nadanie honorowego członkostwa składa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
 5. regularnie opłacać składki. 

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, 
 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 5. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.                 
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 2 pkt. b–f.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. wykluczenie przez Zarząd:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  3. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. śmierć członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział  III
Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w trakcie swojej kadencji lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. Na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może obradować tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszeniaora z, z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian Statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie nadawania honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  11. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych, jeśli przepisy szczególne niniejszego Statutu nie przewidują inaczej.
 7. Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

 1. Zarząd składa się z I Prezesa, II Prezesa i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. ustalenie znaku graficznego symbolizującego Stowarzyszenie.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona Przewodniczącego.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawdzenie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 23

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia przez członków Stowarzyszenia ich obowiązków określonych w § 13 ust. 1 Statutu. Pisemny i umotywowany wniosek o skierowanie sprawy pod obrady Sądu Koleżeńskiego może złożyć Zarząd, Komisja Rewizyjna i grupa co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 4. Orzekając winę naruszenia obowiązków określonych w § 13 ust. 1 Statutu, Sąd Koleżeński może udzielić członkowi upomnienia. W ważnych sprawach może wnioskować do Zarządu o skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt. 2-4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział  IV
Majątek Stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje za składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, jak i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym I Prezesa lub II Prezesa działających łącznie ze Skarbnikiem.

§ 26

Wysokość składek i częstotliwość ich uiszczania określa Zarząd w drodze uchwały, biorąc pod uwagę realizację celów Stowarzyszenia jak i możliwości jego członków.

Rozdział  V
Likwidacja Stowarzyszenia

§ 27

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

Rozdział  VI
Przepisy końcowe

§ 28

 1. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu grupa licząca co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia składa Zarządowi, który na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia poddaje go pod głosowanie.  

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem moją zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

W 2015 roku Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego wydała album autorstwa Piotra Maślińskiego i Macieja Kowalczyka „Antonin na starej pocztówce”. Dla kolekcjonerów pocztówek to niezwykle cenne wydawnictwo – pierwsza próba całościowego potraktowania tematu. 

W albumie, który podzielono na dwa okresy (do 1945 roku i po 1945), pocztówki znajdujące się w zbiorze Piotra Maślińskiego zaprezentowano w podziale na wydawców. 

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od samego autora, wynika, że w okresie po wydaniu albumu udało mu się już dotrzeć do nieznanych wcześniej wydawnictw, które zaprezentowane zostaną w kolejnym wydaniu publikacji.

SPIS TREŚCI ALBUMU

Zamiast wstępu (Piotr Maśliński) 7
Historia Antonina (Edmund Radziszewski)11
Pocztówki i ich wydawcy (Maciej Kowalczyk) 29
Antonin. Pocztówki wydane przed 1945 rokiem  Paul Schuppe – Verlag v. Photograph P. Schuppe Ostrowo; Nakładem P. Schuppego fotografa w OstrowieR. Stange – Verlag R. Stange Photograph OstrowoPaul Wodak – Verlag P. Wodak, Photograph, OstrowoHermann Hayn – Hermann Hayn, Buch- und Papierhandlung OstrowoWłodzimierz Niesiołowski – Verlag W. Niesiołowski, OstrowoH. L., B. – „Kunstverlag” Hermann Lukowski, Photogr. BreslauStefan Rowiński – Verlag von Stefan Rowinski OstrowoZakład fotograficzny „Ilona”Alfred Zieger – Graphisches Institut Alfred Zieger, DresdenIsidor Themal – Verlag Isidor Themal, PosenFranz Riegner – Franz Riegner, Postkarten Fabrik Jan Mrówczyński „Globus”Spółka Wydawnicza „Postęp”, Niemojewski & Dębicki we Lwowie Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha w PoznaniuJan Kubica – Fotoatelier J. Kubitza Schwarzwald WarthegauM. Diebitsch – Verlag Deutsche Heimat, M. Diebitsch Berlin-PankowGeorg VetterWydawcy nieznani41
Antonin. Pocztówki wydane po 1945 roku Biuro Wydawnicze „Ruch” Krajowa Agencja WydawniczaWydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno KrajoznawczegoZwiązek Harcerstwa Polskiego – Poczta Harcerska na szlaku Fryderyka Chopina Piotr Maśliński 99
Streszczenia w językach obcych     131 
 Autorzy149 

Dla miłośników i kolekcjonerów regionaliów, a szczególnie starych gazet, to lektura obowiązkowa. „Katalog prasy ostrowskiej 1852-1989” autorstwa Witolda Banacha ukazał się jako 41 pozycja „Biblioteki Ostrowskiej”.


Autor wydawnictwa wymienia następujące tytuły:

 1. ABC Gazeta Południowa (1926-1928)
 2. Armia Krajowa (1944)
 3. Armia Narodowa (1940-1941)
 4. Bóg i Ojczyzna (1926-1928)
 5. Dziennik Ostrowski (1933-1939)
 6. Echo Wielkopolskie (1932-1933)
 7. Gazeta Ostrowska (1896-1930)
 8. Gazeta Ostrowska (1948-1951)
 9. Gazeta Ostrowska (1959-1961)
 10. Gazeta Ostrowska (od 1989)
 11. Gazeta Południowa (1927-?)
 12. Gazetka Ścienna (1946)
 13. Głos Lokatora (1924-1925)
 14. Głos Kościelny (1926-1931)
 15. Głos Ostrowa (1945-1948)
 16. Głos Ostrowski (1945-1949)
 17. Głos Ostrowski (1957-1959)
 18. Głos Wielkopolski Południowej (1928)
 19. Goniec Kaliski (1922-1928)
 20. Goniec Narodowy (1921-1931)
 21. Goniec Polski (1932-1933)
 22. Goniec Sieradzki (1928-1931)
 23. Goniec Wieluński (1927-1931)
 24. Junak (1946)
 25. Kreisblatt des Kreises Ostrowo (1939-1944)
 26. Kocie Jęki (1938)
 27. Kurier Księgarski. Przegląd nowości w księgarni Mieloszyńskiego (1930)
 28. Kurier Ostrowski (1932-1934)
 29. Lira Chopina (1920)
 30. My i u nas (1931-1939)
 31. Na bierutowskiej warcie (1952-1953)
 32. Nasza drużyna (1946-1947)
 33. Nasz orędownik – głos lokatora (1930)
 34. Ogłoszenia urzędowe miasta Ostrowa i powiatu ostrowskiego  (1945)
 35. Orędownik Ostrowski (1918-1938)
 36. Orędownik Ostrowski (1989-1991)
 37. Ostrowoer Heimat – Zeitung (1928-1939)
 38. Ostrowoer Zeitung zugleich Kreisblatt fur den Kreis Adelnau (1883-1917)
 39. Orzeł Biały (1942-1943)
 40. Pod hasłem Warszawianki (1942-1943)
 41. Pokrzywy (1937-1939)
 42. Pomoc (1888)
 43. Południowa Wielkopolska (1962-1989)
 44. Posłaniec Niedzielny (1927-1939)
 45. Postęp (1972-1990)
 46. Promień (1925-1939, 1945-1946)
 47. Przebudzenie (1932-1933)
 48. Przyjaciel (1924-1931)
 49. Przyjaciel Dzieci (1911-1914?)
 50. Przyjaciel Ludu Katolickiego (1856-1857)
 51. Przyjaciel Młodzieży (?)
 52. Rok Wiejski (1860, 1862)
 53. Rozporządzenia Urzędowe Orędownika Powiatowego
 54. Tygodnik Powiatowy Pow. Odalanowskiego / Kreiswochenblatt (1852-1918)
 55. Wagon (1958, 1971-1989)
 56. Wiadomości z dnia (1941-1942)
 57. Wiadomości z ruchu wstrzemięźliwości (1910-1911)
 58. Zew (1939-1943)
 59. Z naszej szkoły (1932-1939)

Ostrów Wielkopolski 2011
ISBN 975-83-88480-66-9
stron 52

„Pieniądz zastępczy w Ostrowie Wielkopolskim i powiecie ostrowskim do 1939 roku” to publikacja Ryszarda Mikołajczyka i Romana Polerowicza wydana przez Sklep Kolekcjonerski „Ermix”” w 1994 roku. 

 Publikacja podzielona jest na dwa rozdziały: „Monety zastępcze i żetony miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego Emisje urzędowe i prywatne” oraz „Bony zastępcze miasta Ostrowa Wielkopolskiego i regionu ostrowskiego Emisje urzędowe i prywatne”.

W rozdziale pierwszym autorzy wyszczególnili emisje:

 • Powiatu Ostrowskiego;
 • Elektrowni Miejskiej w Ostrowie;
 • Browaru R. Hirscha w Ostrowie;
 • Związku Spożywców w Ostrowie;
 • Spółdzielni żołnierskiej 60 Pułku Piechoty;
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wywozu Śmieci w Ostrowie;
 • Zakładu kąpielowego Augusta Greabera w Ostrowie;
 • Żołnierskiego obozu jenieckiego w Skalmierzycach;
 • Majątku w Przygodzicach;
 • Majątku w Raduchowie.

Z kolei rozdział drugi to:

 • Magistrat Ostrów;
 • Powiat Ostrów;
 • Powiat Odolanów;
 • Magistrat Sulmierzyce;
 • Magistrat Raszków;
 • Bon prywatny Hotel Victoria.

Mimo, że publikacja ta jest rozszerzeniem wydanego dwa lata wcześniej przez Ryszarda Mikołajczyka katalogu „Monety zastępcze i żetony Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, w związku z upływem lat i ujawnionymi nowymi walorami, mocno się zdezaktualizowała i wymaga z pewnością powrotu do tematu.

To chyba pierwsza próba zinwentaryzowania medali związanych z Ostrowem Wielkopolskim. Andrzej Kubicki i Roman Polerowicz w oparciu głównie o swoje zbiory w 1992 roku opisali medale z emisji w latach 1967-1991.

Publikacja jakości powielaczowej prezentuje reprodukcje medali wykonane w technice wcierkowej. Medale posortowano według emitentów, których naliczono 28. W sumie zaprezentowano 59 medali.

Wydawnictwo z pewnością mocno nieaktualne stanowi ważny przyczynek do dalszych prac w tym zakresie.

EMITENCI UMIESZCZENI W KATALOGU

 1. Aeroklub Ostrowski
 2. Jacht Klub „Nord”
 3. Jednostka Wojskowa 1956
 4. Kolejowy Klub Sportowy „Ostrovia”
 5. Kolejowy Szpital Dziecięcy
 6. Miejska Rada Narodowa
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 8. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Komunikacji
 9. MKS „Stal”
 10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 11. Okręgowy Związek Piłki Ręcznej
 12. Ostrowski Klub Katolików
 13. Ostrowskie Towarzystwo Kulturalne
 14. Ostrowskie Zakłady Przemysłu Spożywczego
 15. Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne
 16. Polskie Towarzystwo Lekarskie
 17. Polski Związek Filatelistów
 18. Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
 19. Rada Narodowa Miasta i Powiatu
 20. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Kardynała Ledóchowskiego
 21. Urząd Miasta
 22. Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji
 23. Zakłady Automatyki Przemysłowej
 24. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
 25. Zakłady Sprzętu Mechanicznego
 26. Zespół Szkół Gastronomicznych
 27. Zespół Szkół Medycznych
 28. Wojewódzki Komitet Obchodów 50 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego

Zobacz: inwentaryzacja medali ostrowskich

Coraz więcej dziedzin współczesnego świata przenosi się do Internetu. Nie inaczej jest z kolekcjonerami i ich zbiorami. Oto kolekcje członków Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera, które znaleźć można w sieci.

MACIEJ MACIEJEWSKI

– Każdy fajczarz prędzej czy później zaczyna kolekcjonować fajki – napisał na stronie Maciej Maciejewski, – prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010. – Zbiera się fajki bez względu to, czy będzie się w nich paliło, czy też po prostu mają być częścią naszego zbioru.

Co udało się zebrać Maciejowi? Kolekcję obejrzeć można na stronie
http://kokf2010.pl/index.php/nasze-fajki/7-fajki-macieja-m.html.

KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Jednym z członków założycieli Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” jest kolekcjoner Krzysztof Maciejewski.

Podobnie jak wielu kolekcjonerów, gromadzi pamiątki związane z lokalną historią. Oczywiste względy ekonomiczne i logistyczne spowodowały jednak, że wyspecjalizował się w dwóch dziedzinach. Obie prezentuje na specjalnych stronach internetowych, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.

W ramach Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera 2018 ukazała się 9-pocztówkowa seria „100-lecie odzyskania niepodległości”.

Pocztówka numer P015 to wsp… W ramach Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera 2018 ukazała się 9-pocztówkowa seria „100-lecie odzyskania niepodległości”.

Szczegóły serii:

 • P016 –
 • P017 –
 • P018 –
 • P019 –
 • P020 –
 • P021 –
 • P022 –
 • P023 –
 • P024 –

a.

Pocztówki ukazały się dzięki grantowi Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Pocztówka numer P015 to wspólne dzieło duetu Kłopocka – Maciejewski. Ukazała się w wyjątkowo niskim nakładzie.

Pocztówka numer P015 to wspólne dzieło duetu Kłopocka – Maciejewski.

Pocztówka prezentuje fragment witrażu ze starej przepompowni, na którym znajduje się ostrowska konkatedra.


Pocztówka P015 to najbardziej wyjątkowe z dotychczasowych wydawnictw stowarzyszenia. Ukazała się ona w nakładzie jedynie 24 ponumerowanych egzemplarzy. Wszystkie pocztówki dodatkowo opieczętowano specjalnym stemplem z logiem stowarzyszenia. Karta wydana została z okazji Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera 2016 i pomyślana została jako podziękowanie dla wystawców prezentujących swoje kolekcje. Właśnie do nich trafiło łącznie 16 pocztówek. Dwie pocztówki, oznaczone numerami 1 i 24, trafiły do archiwum stowarzyszenia. Jedna przekazana została na ręce prezes Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa, który współfinansował sierpniowe wydarzenie. Pięć pozostałych kart przekazano darczyńcom, którzy zdecydowali się wesprzeć finansowo druk „Kolekcjonera Ostrowskiego”.

k.